Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30.

 • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 1. Sprawy dotyczące uczniów:
  1. rekrutacja
  2. ewidencja uczniów
  3. arkusze ocen i dzienniki
 2. Sprawy administracyjne:
  1. zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego)
   • * zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły *,
  2. - wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
  3. - wydawanie zaświadczeń,
  4. - wydawanie duplikatów,
 3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
  1. wnioski do Sądu Rodzinnego,
  2. skierowania do Poradni,
 4. Sprawy kadrowe:
  1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 5. Sprawozdawczość:
  1. raporty,
  2. sprawozdania,
 6. Archiwum:
  1. akta osobowe pracowników,
  2. arkusze ocen
  3. dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
  4. protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
  5. protokoły Rady Rodziców,
  6. księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

13-11-2017 - Edycja treści.

23-10-2017 - Edycja treści.

30-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

22-10-2014 - Edycja treści.

14-05-2012 - Edycja treści.

21-01-2011 - Edycja treści.

14-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 415